• 15 841 25 06
  • 15 841 20 61
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Poniedziałek - Piątek 7:00-15:00
Image
Image

13.12.2022 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art.253 ust.2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie podstawowym (bez przeprowadzenia negocjacji), o którym mowa w art.275 pkt 1 ustawy Pzp pn: „Usługa cateringu dla wychowanków internatu Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku w okresie od 1 stycznia 2023r. do 30 czerwca 2023r. ” dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Bar PODKOWA Kazimiera Kowal, Nowosielec 176, 37-400 Nisko

Uzasadnienie wyboru oferty:

Bar PODKOWA Kazimiera Kowal, Nowosielec 176, 37-400 Nisko złożył niepodlegającą odrzuceniu ofertę, która spełnia wszystkie wymagania formalne Zamawiającego. Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 239 i następne ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów tj. 100,00 zgodnie ze wzorem opisanym w Specyfikacji warunków zamówienia. Nazwy i siedziby Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu oraz punktacja przyznana ofertom zgodnie z zapisami SWZ.

I N F O R M A C J A


E-Szkoła
Egzaminy zawodowe
Egzamin maturalny
Konkursy
Projekty edukacyjne
O Szkole
Przetargi
ePUAP
BIP
Oferty pracy
Pedagog / Psycholog
Deklaracja dostępności
Biblioteka
Praktyki zawodowe

Kontakt

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej
w Nisku
ul. Sandomierska 1
37-400 Nisko
tel./fax: 15 841 25 06
tel.: 15 841 20 61
Image
Image

Dojazd

Serwisy szkolne

Image

Galerie

Image
Image
Image
© 2023 RCEZ Nisko
E-SZKOŁA
REKRUTACJA
EGAZMINY
AKTUALNOŚCI
DOKUMENTY
O SZKOLE