Drukuj

ROZPOZNANIE CENOWE NA SPRZEDAŻ ZŁOMU - 11.05.2021r.

SAG. 26.7.2021                                                                                   

Nisko, dnia 11.05.2021 r.

 OGŁOSZENIE

ROZPOZNANIE CENOWE NA SPRZEDAŻ ZŁOMU
Powiat Niżański, Plac Wolności 2, 37-400 Nisko, NIP: 602 012 11 64
Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku
ul. Sandomierska 1, 37-400 Nisko

Zwraca się z prośbą o wycenę 1 kg złomu stalowego

 1. Przedmiot sprzedaży:
  - rury stalowe
  - barierki schodowe
  - inny złom stalowy

Podstawą do ostatecznego ustalenia wartości sprzedaży złomu jest zważenie go (na koszt Kupującego) w obecności przedstawicieli Kupującego i Sprzedającego i sporządzenie stosownego protokołu.

Cena wywoławcza za 1 kg złomu stalowego – 0,90 zł.

 1. Termin i warunki realizacji sprzedaży:
  Planowany termin odbioru ilości oferowanego złomu – do 08.06.2021 r.
  Załadunek i przewiezienie przedmiotu sprzedaży Kupujący wykonuje własnymi środkami i na własny koszt.
  Regionalne Centrum  Edukacji  Zawodowej  w Nisku  nie ponosi odpowiedzialności      za ewentualne wypadki i powstałe podczas załadunku szkody po stronie Kupującego.
 2. Oferta powinna zawierać:
  Imię i nazwisko lub nazwę i siedzibę Oferenta
  2. Cenę netto za 1 kg złomu stalowego,
  3. Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami umowy i zobowiązanie w przypadku wyboru oferty, do zawarcia umowy zgodnej z projektem,
  4. Aktualnie obowiązujące zezwolenie na transport i gospodarkę odpadami wydane przez odpowiedni organ zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2014 r. o odpadach
  (Dz. U. z 2013 r. poz. 21).
  Oferta winna być sporządzona w języku polskim w sposób czytelny, jeżeli będzie składana papierowo winna być podpisana przez upoważnione do reprezentowania oferenta osoby, ujawnione we właściwym rejestrze albo we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub inne osoby upoważnione przez Wykonawcę
  do zawierania umowy. W przypadku podpisania oferty przez osobę nie wymienioną
  w dokumencie potwierdzającym uprawnienia do występowania w obrocie prawnym należy do oferty dołączyć pełnomocnictwo posiadające zakres i podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawną lub fizyczną.
  Ofertę należy:
  a) złożyć w formie pisemnej w sekretariacie Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, ul. Sandomierska 1, w terminie do dnia 20.05.2021 r. do godziny 10;00 na formularzu oferty,
  lub
  b) przesłać drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  do dnia 20.05.2021 r. do godziny 10;00.
 3. Kryterium oceny ofert:
  Przy wyborze oferty Sprzedający kierował się będzie kryterium ceny – 100 %, przy spełnianiu wszystkich wymaganych warunków.
  Zaproponowana przez kupującego cena nie podlega negocjacji pomimo zmian cen na rynku.
  Z Oferentem, który spełni wymagania i złoży ofertę z najwyższą ceną zostanie podpisana umowa, której projekt stanowi załącznik do ogłoszenia.
  W przypadku ofert równorzędnych cenowo w przeciągu 2 dni ponownie zostanie przeprowadzone postępowanie pisemne.
 4. Miejsce i termin otwarcia ofert:
  Otwarcie ofert nastąpi w gabinecie Dyrektora RCEZ w Nisku w dniu 20.05.2021 r.
  o godz. 10;15.
 5. Osoba upoważniona do kontaktów:
  Przedmiot sprzedaży można oglądać w siedzibie Sprzedającego w dni robocze
  w godzinach od 8;00 do 14;00 lub po wcześniejszym uzgodnieniu z Panem Mirosławem Kusem, tel. Kontaktowy: 15 841-68-54.
 6. O F E R T A
 7. P R O J E K T U M O W Y

                                                                                               mgr Wacław Piędel
                                                                                          Dyrektor RCEZ w Nisku